Fransa’daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları


The Ethnic and Religious Identification of Turkish Immigrants in France


Mehmet Ali Akıncı


ÖZET
Bu makalede, Fransa’da yaşayan birinci ve ikinci kuşak Türk göçmenlerin etnik ve dinsel kimlik algılarını, kültürel uyum kuramının iki boyutlu etnik kimlik modeli (Berry 1980) çerçevesinde inceleyen çalışmanın sonuçları sunulmaktadır. Fransa’da yaşayan göçmenlerin Fransız toplumuna uyumu ve kimlik sorunu, genel olarak sosyolojik ve dilsel açıdan önemli çalışmalara konu olmasına rağmen kimlik/din ilişkisi şimdiye kadar ele alınmamıştır. Bu amaçla, birinci kuşaktan 86, ikinci kuşaktan 180, toplam 266 katılımcının anketlerinden elde edilen ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler üzerine daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılan bulgular, Fransa Türklerinin etnik ve dinî algılarının öz kültüre dayandığını, köken veya hâkim grup kimliğiyle özdeşleşmenin kuşaklar için önem taşıdığını kanıtlamaktadır. Faktör analizleri ikinci kuşak Türk göçmenler arasında dinî kimlik algısının güçlü olduğunu, birinci kuşak arasında ise sembolik tanımlamalar ile dinî uygulamalar arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
In line with the two-dimensional model of acculturation theory (Berry 1980), this article investigates the intergenerational ethnic and religious identification of Turkish immigrants living in France. The adaptation of immigrants living in France to French society and identity issues in general were subject to significant studies in sociological and linguistic perspectives despite the fact that the relations between identity and religion have not been analyzed extensively. In order to identify the core components of ethnic and religious identity among Turkish immigrants in France, a total of 266 participants (86 first and 180 second generation) are included in this study. Compared to the results of previous studies done on Turks living especially in Western European countries, both the first and second generation Turkish immigrants see themselves as primarily Turkish in terms of self-identification. Religious identification shows differences across the first and second-generation. As shown with factor analyses, secondgeneration Turkish immigrants are more uniform in their religious identification, whereas the first-generation shows differences with respect to symbolic identification and religious practice.


ANAHTAR KELİMELER: Fransa, Türk göçmenler, birinci ve ikinci kuşak, etnik kimlik, dinî kimlik, kültürel uyum


KEYWORDS: France, Turkish immigrants, first and second generations, ethnic identity, religious identity, cultural adaptation


DOI :  [PDF]