Abdürreşid İbrahim ve Musa Carullah’ın Talebesi Toshihiko Izutsu’nun Hayatı Eserleri: Türklere ve İslam’a Bakışı


Toshihiko Izutsu’s Life and Works, The Student of Abdurreshid Ibrahim and Musa Carullah: His View of Turkish People and Islam


Nurullah Sat


ÖZET
Bu makalede, Toshihiko Izutsu’nun Japonya’da gençlik yıllarında tanıştığı ve akabinde kendilerinden aldığı eğitim sayesinde onun İslami çalışmalara girmesine vesile olan Türk – Tatar dünyasının önemli şahsiyetleri Abdürreşid İbrâhim ve Musa Cârullah ile ilişkileri ele alınmış olup Izutsu’nun Türkler’e ve İslâm’a bakışı da incelenmiştir. Bu kapsamda Izutsu’nun Hz. Muhammed (SAV) hakkındaki düşünceleri, İslâmiyet, İslâm’da insan ve ahlâk algısı, İslâmiyet ile Taoizm arasındaki paralellikler gibi konular ele alınmıştır. Izutsu’nun özellikle Japonya dışında bulunduğu yıllarda (1961-1979) eserlerini ağırlıklı olarak İngilizce kaleme aldığı görülmektedir. Bu çalışmada söz konusu eserlerin yanında onun 1979 sonrası süreçte yazdığı Japonca eserler ve yine onun hakkında yazılan Japonca kaynaklar kullanılmıştır. Böylece dilimize İngilizceden yapılan çevirilerin yanında onun Japonca eserlerinin içeriğinin de ülkemizde akademik çevrelerce bilinmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.


ABSTRACT
In this paper, Toshihiko Izutsu’s relationships with Abdurreshid Ibrahim and Musa Jarullah, the important personages of Turkish World and Islamic perspective of Izutsu are studied. Izutsu met Ibrahim and Jarullah in Japan when he was young and his Islamic studies began thanks to them. In this context, the subjects such as Izutsu’s thoughts on Prophet Muhammed, Islam, perception of people and ethic in Islam and the analogy between Islam and Taoism are studied. When Izutsu was not in Japan (1961-1979), it is seen that he wrote his works in English. In this paper, beside his English works, the other Japanese ones he wrote after 1979 and the other Japanese sources on Izutsu are covered. Therefore, in this paper it is aimed to give information on İzutsu to Turkish Academic life by English to Turkish translations as well as Japanese contents handled in this study.


ANAHTAR KELİMELER: Toshihiko Izutsu, İslȃm Düşüncesi, Taoizm, Japonya’da İslȃmî çalışmalar, Abdürreşid İbrahim, Musa Carullah


KEYWORDS: Toshihiko Izutsu, Islamic Thought, Taoism, Islamic Studies in Japan, Abdurreshid Ibrahim, Musa Jarullah


DOI :  [PDF]