Ümumtürk Edabiyyatı Araşdırıcısı: Əmin Abid


The Investigator of All-Turkish Literature - Amin Abed


Eli Şamil Hüseynoğlu
[PDF]