Zıtlık Kavramı ve Divan Şiirinde Zerre-Güneş Sembolizmi


The Concept of Contrarıness and Atom-Sun Symbol izm in Divan Poetry


Ali YILDIRIM
[PDF]