İlk Hakas Yazarlarından V. A. Kobyakov ve “Vaftiz” Hikayesi


One of the First Writer and Poets of Khakas V. A. Kobyakov and His Story “Baptism”


Gülsüm KİLLİ
[PDF]