Tehlike Altında Bir Dil Olan Gagauzca’ya Karşı Duygusal ve İşlevsel Tutumlar


Emotional and Functional Speaker Attitudes towards Gagauz as an Endangered Language


Gülin Dağdeviren Kırmızı


ÖZET
Moldova’nın Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde konuşulan Gagauzca tehlike altındaki dillerden biridir. Bu makale Gagauz konuşurların Gagauzca, Rusça ve Moldovanca’ya karşı tutumlarını incelemektedir. Sonuçlar yaş, cinsiyet ve yerleşim yeri açısından değerlendirilmiştir. Daha genç olan ve şehirlerde yaşayan Gagauz konuşurların Rusça’ya karşı daha olumlu işlevsel tutumlarının olduğu görülmektedir. Öte yandan daha yaşlı ve köylerde yaşayan katılımcıların ise Gagauzca’ya karşı daha olumlu duygusal tutumlara sahiptir.


ABSTRACT
The Gagauz language spoken in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia in Moldova is one of the endangered languages. This article aims to investigate the Gagauz speakers’ attitudes towards the Gagauz, Russian and Moldovan languages. The results were analyzed on the basis of age, gender and the place of residence. It is seen that Gagauz speakers who are younger and living in cities have more positive functional attitudes towards the Russian language. On the other hand, the participants who are older and reside in villages have more positive emotional attitudes towards the Gagauz language.


ANAHTAR KELİMELER: Gagauzca, tehlike altındaki diller, işlevsel dil tutumları, duygusal dil tutumları, dil canlılığı.


KEYWORDS: The Gagauz language, endangered languages, functional language attitudes, emotional language attitudes, language vitality.


DOI :  [PDF]