Oksidentalizm: Oryantalizme Doğulu bir Cevap


Occidentalism: An Eastern Reply to Orientalism


Abdullah Metin


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Oksidentalizm kavramının farklı tanımlarını araştırmaktır. Oksidentalizm en kısa tabiriyle oryantalizmin tersidir. Nasıl ki Oryantalizm Doğu’nun Batılı bir okumasını ifade ediyorsa Oksidentalizm de Batı’nın Doğulu bir okumasıdır. İlgili literatürü taradığımızda Doğu’nun bu okumasına farklı anlamlar yüklendiğini görüyoruz. Mısırlı felsefeci Hasan Hanefi’ye göre Oksidentalizm batılılaşmaya alternatif olarak, seçerek almanın bilimini ifade etmektedir. Ian Buruma ve Avishai Margalit ise Oksidentalizmi bir bilim olarak değil, Batı düşmanlığı olarak tanımladılar. Bu iki görüşün aksine, Oksidentalizmi “nasıl daha iyi Batılı olunur” sorusunun cevabı olarak gören üçüncü bir görüş daha vardır. Bu görüşün Doğulu ve Batılı temsilcileri olmakla birlikte yaklaşımları birbirinden farklıdır. Çalışmada Oryantalizm-Oksidentalizm bağlantısı incelenerek Oksidentalizm ve Oksidentalist kavramlarının farklı anlamları üzerinde durulmuş ve Oksidentalizmin bilimsel yönüne vurgu yapılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this paper is to research the etymology and different definitions of the term of Occidentalism. Occidentalism, in its broadest meaning, is the reverse of Orientalism; just as Orientalism is a Western reading of the East, Occidentalism is an Eastern reading of the West. A meticulous reading of related literature reveals several different meanings attributed to Occidentalism. One of these definitions was introduced by the Egyptian philosopher Hasan Hanafi, who sees Occidentalism as the science of adopting Western values by eliminating them. Conversely, Ian Buruma and Avishai Margalit do not consider Occidentalism to be a science, but hostility against the West. In addition to these two definitions, a further perspective defines Occidentalism as the answer to one of the following questions: “How can the Western values be developed” and “How can Western values be adopted by the East, while saving the Eastern identity”. This paper defines and explores the terms ‘Occidentalism’ and ‘Occidentalist’ considering these forms and interpretations.


ANAHTAR KELİMELER: Oksidentalizm, Oksidentalist, Oryantalizm, Hasan Hanafi, Edward Said.


KEYWORDS: Occidentalism, Occidentalist, Orientalism, Hassan Hanafi, Edward Said.


DOI :  [PDF]