15 Temmuz Darbe Girişimine yönelik Sosyal Ağ Analizi: Sosyal Direniş, Ağ Örüntüleri ve Kolektif Söylem


A Social Network Analysis of the July 15 Coup Attempt: Social Resistance, Network Patterns, and Collective Discourse


Köksal Büyük & Aras Bozkurt


ÖZET
15 Temmuz darbe girişimi birçok açıdan önemlidir ve sosyal direniş, toplumun yapılanması ve ağ örüntüleri, kolektif söylem, algı yönetimi ve yeni medyanın gücü bağlamında birçok konuyu ilgilendirmektedir. Bu düşünceler ışığında bu çalışmanın genel amacı sosyal medya bakış açısıyla başarısız 15 Temmuz darbe girişimini incelemektir. Sosyal ağ analizi ve söylem analizinin kullanıldığı karma yöntem olarak desenlenmiş bu çalışma bulgularına göre toplumun farklı katmanları demokrasi yanlısı bir söylem sergilemiş ve çevrimiçi sosyal ağlar kitlelerin birbirleriyle iletişime geçtiği, darbe girişimcilerine karşı harekete geçtikleri, ayaklandıkları ve darbe girişimine karşı nasıl hissettiklerini ifade ettikleri bir ortam olarak kullanılmış, bu durum ise 15 Temmuz darbe girişiminin kaderini değiştirmiştir.


ABSTRACT
Many aspects of the July 15 failed coup attempt were significant and included social resistance, community formation and network patterns, collective discourse, perception management and power of the new media. Based on these notions, the main objective of this research is to examine the July 15 failed coup attempt within the perspective of social media. In a mixed method study, in which social network analysis and discourse analysis were used, the research revealed that different layers of the community demonstrated a collective discourse in favor of democracy and online social networks were used as a space where masses would communicate with each other, mobilize, rally against the plotters, and express how they felt; all of which eventually changed the fate of the July 15 failed coup attempt.


ANAHTAR KELİMELER: 15 Temmuz darbe girişimi, sosyal direniş, kolektif söylem, ağ örüntüleri, algı yönetimi, sosyal ağ analizi, söylem analizi


KEYWORDS: The July 15 coup attempt, social resistance, collective discourse, network patterns, perception management, social network analysis, discourse analysis


DOI :  [PDF]