Teke (Antalya) Sancağının Konya Vilayetinden Ayrılarak Bağımsız Hale Getirilmesi ve İdari Yönden Yeniden Düzenlenmesi


Establishing of the Teke (Antalya) Sanjak as a Separate Unit by Parting from the Konya Vilayet and its Administrative Re- Organization


Kerim Sarıçelik


ÖZET
XX. yüzyıl başlarında Konya Vilayetinin beş sancağından birisi olan Teke (Antalya) Sancağı 22.370 km² yüzölçümüne ve 350 deniz milini bulan sahil şeridine sahipti. Nüfusu 250 bin kadardı. Bu haliyle birçok bağımsız sancaktan hatta vilayetten bile daha büyük bir coğrafi ünite oluşturmaktaydı. Buna karşın sancağın büyüklüğüyle bağdaşmayan yetersiz idari organizasyonu ve vilayet merkezi Konya’ya olan uzaklığı, yönetimde ciddi aksaklıklara neden olmaktaydı. Bu durum yeni bir idari düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Kaldı ki 26 Mart 1913 tarihli vilayet kanunu da daha küçük, yönetilebilir idari birimleri esas alan bir yönetim anlayışı getirmekteydi. Tüm bu gerekçelerle 12 Mart 1914 tarihinde Teke Sancağı, Konya Vilayetinden ayrılarak bağımsız hâle getirilmiştir. Bağımsız sancakta idari teşkilatlanma uzun ve meşakkatli bir yol izledi. Bu süreçte yeni kaza ve nahiyeler tesis edildi. Buralarda hizmet birimleri meydana getirilmeye ve personel kadrosu oluşturulmaya çalışıldı. Öte yandan sancak hususi idaresi kurularak meclis-i umumi toplanmış ve sancak bütçesini hazırlama işine girişmiştir.


ABSTRACT
Sanjak of Teke (Antalya), one of the five sanjaks of the Konya Vilayet in the beginning of the 20th century had possessed an area of 22.370 square kilometers and a 350 nautical miles of coastline. Its population was about 250.000. With this position it had constituted a geographical unit which was bigger than many separate sanjaks and even some vilayets. In spite of this, insufficient organization of the sanjak which is incompatible with its size and its long distance to the provincial center Konya had caused serious troubles in the administration. This situation revealed the need of a new administrative organization. Besides this, the provincial law of 26 March 1913 had brought a new understanding of governance which was based on smaller, manageable administrative units. With all these reasons, Sanjak of Teke had been established as a separate unit by parting from the Vilayet of Konya on 12 March 1914. Administrative organization in the detached sanjak followed a long and troublesome path. In this process, new districts (kaza) and subdistricts (nahiye) had been formed. In these areas it has been tried to establish new civil service units and their staffs. On the other hand special sanjak administration had been found, general council of the sanjak had assembled and set to work for the preparation of the sanjak budget.


ANAHTAR KELİMELER: Anahtar Kelimeler: Teke Sancağı, Bağımsız Sancak, Mülkî Taksimat, Mahalli İdareler, Hususi İdare.


KEYWORDS: Keywords: Sanjak of Teke, Detached Sanjak, Civilian Administration, Local Administrations, Special Administration


DOI :  [PDF]