Kazakistan’daki Televizyon Söyleminde Sosyal Bir Sorun Olarak “Mankurtizm” Kavramı


Concept of “Mankurtism” as a Social Problem in Television Discourse of Kazakhstan


Yenlik Ormakhanova, Aizhan Serikbayeva & Zeynep Bazarbayeva


ÖZET
Bu ilmi çalışma, Kazakistan’daki günümüz televizyon söylemi araştırmasını ele almıştır ve iletişimsel-pragmatik yaklaşımı kullanarak, Kazakistan modern televizyonundaki “Mankurtizm’in” (insanlığın ortaya çıkışı) nedenlerini ortaya koymuştur. Yani bu makalenin yazarı, Kazakistan dilbilimcilerinin araştırmalarına atıfta bulunarak, dil dengesinin 50/50 olmasını göz önüne alarak, Kazakça yayın payının % 50 ve Rusça yayın payının de %50 olması gerektiğini vurgulanmıştır. Yazar yorumlama yöntemini kullanarak, Kazakistan medyasındaki “Talent-Show” ve “Review” programları üzerine, dilin medya üzerindeki araştırma çerçevesindeki hataları analiz etmiştir. Ayrıca, deney metodu maksad edinerek “Mankurtizm’in” toplumdaki özel yerini belirleyerek “Kazakistan’da Ulusal Öz Belirleme” konulu sosyolojik bir araştırmanın sonuçları sunulmuştur.


ABSTRACT
This article is dedicated to the case study of the television discourse in Kazakhstan. Using the communicative and pragmatic approach, the author studies the causes of the “mankurtism” occurrence on the Kazakhstani television. Referring to the research of Kazakh linguists, the author considers the issue related to the observance of the language balance 50/50, according to which the share of broadcasting in the Kazakh language shall account for 50 percent, and another share of 50 percent is reserved for the broadcasting in Russian. Using the method of interpretation, аs a part of the undertaken study, the mistakes concerning the language use in the media discourse, have been analyzed as exemplified by the Kazakhstani Talent Show and Review TV programs. Аs well as there have been given the data on the findings of a sociological survey on a topic titled the National Self-Determination in Kazakhstan. The method of the experiment is selected with the aim of identifying places of “mankurtism” in society.


ANAHTAR KELİMELER: “Mankurtizm”, televizyon söylemi, sosyal problem, dil politikası, ulusal self – determinasyon, mass – medya.


KEYWORDS: “Mankurtism”, television discourse, social problem, language policy, national self-determination, mass media.


DOI :  [PDF]