Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Hakkında Hazırladıkları Raporlar


Reports of Turkish Experts about the Education Systems of Foreign Countries in the Period of Atatürk


Cengiz Aslan


ÖZET
Türk eğitim tarihinde yabancı uzmanların Türkiye’ye dair hazırladıkları raporlar kadar önemli olan diğer bir dokümanter kaynak da, dönemin Türk uzmanlarının yabancı ülkelerin eğitim sistemlerine dair hazırladıkları raporlardır. Atatürk döneminde çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek üzere, yurt dışına çok sayıda uzman gönderilmiştir. Onların hazırladıkları raporlar, Türk eğitim sisteminin düzenlenmesinde ve alınan kararlarda etkili olmuştur. Bu çalışmada ulaşılan belge ve bilgiler çerçevesinde Atatürk döneminde çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek üzere yurt dışına gönderilen uzmanlar belirlenmeye çalışılmış ve onların çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerine yönelik hazırladıkları raporlar incelenmiştir. Bu çerçevede öncelikli olarak Almanya, Fransa, Avusturya, Bulgaristan ve Rusya eğitim sistemleri hakkında yayımlanmış olanlar değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
In the history of Turkish education, not only the reports made by foreign experts about Turkey, but also the reports made by Turkish experts about the education systems of foreign countries are important sources. In Atatürk’s period, a great number of experts were sent abroad to study the education systems of different countries. Their reports were effective in regulating Turkish education system and decisions. In this study, within the scope of acquired documents and information, experts who were sent abroad to study the education systems of different countries in the period of Atatürk have been determined and their reports about the education systems of foreign countries have been studied. In this context, the reports about the education of Germany, France, Austria, Bulgaria and Russia have been initially examined.


ANAHTAR KELİMELER: Türk uzmanlar, raporlar, Almanya, Fransa, Avusturya, Bulgaristan, Rusya.


KEYWORDS: Turkish experts, reports, Germany, France, Austria, Bulgaria, Russia.


DOI :  [PDF]