Editörden


Kıymetli Okurlar,
 
bilig’in yeni sayısını dikkatlerinize sunuyoruz.
 
Bu sayıda Türk dünyasının güncel sorunlarına ve kültürel zenginliğine dair farklı konularda yedi makale ve bir kitap tanıtımı yer almaktadır.
 
Fatmanur Altun’un makalesi Türk dünyası entegrasyonun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatı’nın dijital iletişim ve dijital diplomasi perspektifini ele almakta, hızla dijitalleşen dünyada dijital diplomasinin Türk devletleri için sunduğu fırsatlara ve teşkilatın bu alandaki çalışmalarına odaklanmaktadır.
 
Erkin Ekrem ise “Nomgon Yazıtı’ndaki Kutlug Kagan’ın Kimliği Meselesi” başlıklı makalesinde Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ile Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen kazılar neticesinde 24 Ağustos 2022 tarihinde bulunan Nomgon Yazıtı’nı analiz etmektedir. Çalışmasında Çin kaynaklarını yoğun olarak kullanan Ekrem, yazıtta anlatılan şahsın II. Gök Türk Kağanlığın kurucusu İlteriş Kağan değil, onun kardeşi ve ikinci kağan olan Kapgan Kağan olduğunu iddia etmektedir.
 
Finansal kalkınma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türk cumhuriyetleri örneği üzerinden ele alan 3. sıradaki makale; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin 1995-2017 yılları arasındaki verileri üzerinden finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koymaktadır.
 
Ebubekir Güngör tarafından hazırlanan “Türkistan Askerî Valiliğinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi (Yedi adet harita ile birlikte)” başlıklı makalede ise, Türkistan Askerî Valiliğinin kurulma süreci ve genişlemesiyle birlikte XX. yüzyılın başlarına kadar ulaştığı sınırlar tespit edilmektedir. Yazar, bölgeyi Coğrafi Bilgi Sistemi ArcGis ArcMap 10.5 programında çizerek haritalandırmıştır. Yazar bu haritaları çizerken Nizamname, Emirname, Kanunname, istatistiklerdeki sınırlar hakkında verilen bilgiler, Genel Kurmay Başkanlığının 1884 tarihli Türkistan Askerî Valiliği haritası, suyolları ve günümüz sınır verilerinden faydalanmıştır. Kaynaklardaki veriler, 1884 tarihli harita ve günümüzdeki idari birim sınırları karşılaştırılarak tespitler yapılmaya çalışılmıştır.
 
Kısaca tanıttığımız dört makaleden anlaşılacağı üzere bilig, Türk dünyasına odaklanmakla tarihten iletişime, iktisattan coğrafyaya sosyal bilimlerin farklı dallarından çalışmalara yer veren kapsamı hem sınırlı hem de oldukça geniş bir bilimsel dergidir. Bunun ortaya çıkardığı çeşitli avantajlar olduğu gibi güçlükler de söz konusudur. Sosyal bilimlerin tüm dallarından yazı kabulü bir fırsat gibi görünmekle birlikte bazı handikaplar da barındırmaktadır. bilig’de her ne kadar odak Türk dünyası olsa da farklı disiplinlerden makalelerin yayımlanması ilginin dağılmasına neden olabilmektedir. Dergimizin, Türk dünyası çalışan akademisyenler için ilk akla gelen başvuru kaynağı olması değişmeyen önceliğimizdir. 
 

28 Haziran 2023 tarihinde Clarivate şirketi tarafından Web of Science Dergileri için Dergi Atıf Raporu (Journal Citation Report) yayımlanmıştır. Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere bilig’in etki faktörü bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir. Öte yandan dergimiz SSCI’da Saha Çalışmaları kategorisinde indekslenmeye devam etmekte ve istikrarını sürdürmektedir. Yayın kurulu olarak etki faktörümüzü yükseltmeyi hedeflerken böyle bir düşüş moral bozucu olmuştur. Ancak bundan dersler çıkartarak editörlük, yazarlık, hakemlik süreçlerine dair kaliteyi artıracak tecrübe paylaşımı ve iş birliği girişimlerini artırmaya çalışacağız. İnanıyoruz ki bir sonraki yıl tabloyu olumlu yönde değiştireceğiz. Sizlerin de yazarlar ve hakemler olarak bu gayretimize destek vereceğinize yürekten inanıyoruz.

Yeni sayımızın hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

Yayın Yönetmeni