Sayı: 49 Bahar'09
Emine Yılmaz & Nurettin Demir
Yayın Değerlendirme / Review Özer, Şerife (2008). Die nominale Wortbildung im Altosmanischen. Am Beispiel der Übersetzung von ŦaǾlabīs Qiśaś al-Anbiyāǿ aus dem 14. Jahrhundert. (Turcologica 73). Wiesbaden: Harrassowitz-Verlag. vii+132 s.
Süer Eker
Avrupa Birliği’nin Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve Türkçenin ‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri
Salih Ercan & İsmail Gökdeniz
Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan
Valeh Hacılar
Karapapak Türk Mitolojisinin Yapısı Üzerine Araştırmalar
Lars Johanson
Türk Dillerinde Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi ve Kıbrıs Türkçesinde Eksikliği
Aziz Merhan
Atabetü’l-Hakayık’ta Birleşik Eylemler
Mustafa Kemal Öztürk
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Yeterlik Alanına İlişkin Görüşleri ve Öz Değerlendirmeleri
Hülya Pilancı
Avrupa Ülkelerindeki Türklerin Türkçeyi Kullanma Ortamları, Sürdürebilme İmkânları ve Koruma Bilinçleri
Bahir Selçuk
Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar
Ö. Naci Soykan
A Proposal for the Classification of Objects
Ahmet Tayfun
Is There a Relationship between Grade Average Point and Students’ Perceptions with Regard to Cheating Factors?
Fikret Türkmen
Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesi’ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan
Eyüp Bacanlı
Yayın Değerlendirme / Review Türkoloji Tarihinde Samoyloviç ve Eserleri
Oğuzhan Karaburgu
Yayın Değerlendirme / Review Balcı Yunus (2008). Tanpınar, Trajik Bir Şair ve Şiiri. İstanbul: 3F Yayınları. 157 s.
Sema Doğan
Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya Camii’ndeki Onarımlar ve Çalışmaları Aktaran Belgeler