Sayı: 58 Yaz'11
Emine Yılmaz
Árpád Berta (2011). Studies in Turkic Etymology, Ed. Lars Johanson, András Róna-Tas, Turcologica 85, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 187 s.
Emine Babaoğlan
Avrupa’da Yaşayan Türklerin Eğitim Sorunları
Hakan Dedeoğlu, Ayşegül Celepoğlu & Linda L. Lamme
Okuma Gelişimi Sürecinde Öğretmen Adayları: Erken Deneyimler
Mevlüt Erdem
Türkçede Çekim ve Yapım Eklerinin Özellikleri ve Sınırları
Celâl Erdönmez
Tanzimat Devrinde İngiltere Konsoloslarının Kıbrıs’taki Faaliyetleri (1839-1856)
Şerife Geniş
Sanayileşme ve Kırsal Yapıda Sosyo-Kültürel Değişim Örüntüleri: Gaziantep’te Bir Köy Araştırması
Hürriyet Gökdayı & Turgay Sebzecioğlu
Türkiye Türkçesinde {-CA} Biçimbiriminin Türleri
Hilâl Onur İnce
Almanya’da Farklı Olmak: Entegrasyon ve Hoşgörü Kavramına Eleştirel Bir Bakış
Fikret Türkmen
Dede Korkut’ta Halk Hukuku Unsurları
Mehmet Özden
Türk İnkılâbı’na Dair Metinler: Ali Rıza Seyfi’nin Gazi ve İnkılâp (1933) Kitabı Üzerine Bazı Gözlemler
İlyas Kamalov
Kazan Hanlığının Yıkılışında Bazı Ermeni Tüccarların Ruslarla İşbirliği
Taha Niyazi Karaca
The Armenian Question According to Meşveret, The Publication Organ of The Committee of Union and Progress
Mehmet Uğur Ekinci
Cem Behar (2008). Saklı Mecmua: Ali Ufkî’nin Bibliothèque Nationale de France’taki [Turc 292] Yazması. İstanbul: YKY, 255 s.
Mustafa Akal & Adem Karakaş
Türk Cumhuriyetlerinin Üretim Yapılarındaki Dönüşüm ve Türkiye ile Ticari İlişkileri: 1996-2005