Sayı: 84 Kış '18
Editörden
Meliha R. Şimşek
Yabancılar için İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel İçeriklerin Karşılaştırması
Mustafa Şahin
Ögedey Kağan’ın Herât Emîri Uygur Türk’ü Harlıg
Gülnar Kara
Tang Hanedanı’nın Türk Topraklarını Hâkimiyet Altına Alma Çabaları
Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek
Karamanlıca Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş’te Zaman, Mekân ve Kapanış: Polipathis’i Yeniden Yazmak
Nurgün Koç
II. Dünya Savaşı’nda Alman İşgali Altındaki Ülkelere Türkiye Üzerinden Yapılan Yardımlar
Nagihan Gür
Son Dönem Osmanlı Edebiyatının Nazire Derleyicisi: İbnülemin Kemal İnal ve Gülzâr-ı Nezâir Adlı Mecmûası
Samet Bağçe
Sâlih Zeki’s First Lecture in Dârü‘l-fünûn Konferansları: Locating its Main Source
Deniz Aydar
Türk Müziği Nazariyatına Genel Bir Bakış
Fatih Ertugay
Bir “Ara Kurum” Olarak Cemevleri
Mehmet Bakır Şengül
Hamlet (William Shakespeare) ile Gülnihal (Namık Kemal) Adlı Tiyatro Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Güven Dinç
Kıbrıs’ta İhtidâ Hareketleri (1800-1878)
İlhan Ersoy
Kırım Tatar Kültürel Kimliğinin Müzik Aracılığıyla Görünümü: Derviza Ritüeli Ekseninde Kırım Ansamblı Performans Analizi
Serhat Küçük
100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” Konulu 6. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunun Ardından
Mehmet Aydın
Lars Johanson, Türkçede Görünüş, çev. Nurettin Demir, Ankara 2016: Grafiker Yayınları / Yayın Değerlendirme
Sundetbayeva Sandugash
"Türkistanskie Vedomosti" Gazetesi ve Orta Asya Basınının Tarihi Gelişimi